เอกสารจดหมายเหตุพระปกเกล้าศึกษา

         เอกสารจดหมายเหตุ หมายถึง เอกสารสำคัญของทางราชการและส่วนบุคคลที่สิ้นกระแสการปฏิบัติงานแล้ว แต่มีความสำคัญในการศึกษาประวัติ พัฒนาการ กิจกรรม การทำงานและเรื่องราวของหน่วยงานและบุคคลสำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ. 2468-2477) รวมทั้งพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งระหว่างครองราชย์และหลังทรงสละราชสมบัติแล้ว สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดหาและรับมอบเอกสารจดหมายเหตุดังกล่าวทั้งที่เป็นสำเนาและต้นฉบับ จากหน่วยงานและบุคคลที่เป็นเจ้าของเอกสารหรือครอบครองเอกสารนั้นอยู่ เช่น หอจดหมายเหตุแห่งชาติ สำนักราชเลขาธิการ เป็นต้น มาจัดเก็บในห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี สำหรับให้นักศึกษาและผู้สนใจศึกษาค้นคว้า

กิจกรรมที่น่าสนใจ